Corrosie bij RVS

Door TNO/PMP is een aantal jaren geleden  een project afgerond over de toepassing van RVS in civiele constructies en de bouwsector. Dit project is zeer breed gedragen door ontwerpers, constructeurs, aannemers, producenten en beheerders. Op grond van de TNO rapporten en onze ervaring zijn de volgende opmerkingen van belang:

De toepassing van RVS AISI 304 in een industriële  atmosfeer moet ten sterkste worden afgeraden. Voor een industriële atmosfeer moet minimaal een RVS AISI 316 kwaliteit gekozen worden. Dit is als volgt door TNO geformuleerd:

In Nederland is de maritieme invloed (chloriden in de lucht) tot ver  in het land waarneembaar, zodat meestal sprake is van een combinatie van invloeden (zee, industrie, verkeer). Voor  buitentoepassing van RVS in een industrieel of stedelijk milieu met ook een maritieme invloed wordt in het algemeen minimaal RVS aisi 316 aanbevolen. Recente literatuur en inspecties in het westen van Nederland hebben getoond dat RVS “316 soorten” onder de volgende condities corrosie vertoonden:

  • Natuurlijke reiniging door regenwater is zeer beperkt (in de luwte, achterzijde, onderkant).
  • De oppervlaktekwaliteit geeft aanleiding tot vuilaanhechting.
  • Onderhoud door middel van reiniging vindt niet plaats (bijv. toegankelijkheid zeer beperkt).
  • Regelmatige eenvoudige reiniging is gewenst uit het oogpunt van uiterlijk en ter voorkoming van vervuiling en corrosie.

IJzerdeeltjes, bijvoorbeeld door de nabijheid van trambanen of spoorlijnen kunnen leiden tot roestplekjes en kunnen lokale corrosie initiëren, vandaar dat contaminatie met ijzerdeeltjes (ongelegeerd staal) vermeden moet worden.

Borstelen (aanbrengen  van een oppervlakte structuur) kan net als slijpen nadelig zijn voor de corrosie weerstand.

Voorkom horizontale vlakken. Specificeer een kleine helling bij verstijvingen in een horizontaal vlak. Zorg voor afwateringsgaatjes van de juiste grootte om verstoppingen te voorkomen.

Deze opmerking is primair van belang om een goede afwatering te garanderen. Minstens zo belangrijk is om te realiseren dat vervuiling en afzettingen bij roestvast staal onherroepelijk aanleiding zullen geven tot putvormige aantasting (pitting) en spleetcorrosie.

Het is daarom van groot belang om een regelmatige en intensieve reiniging toe te passen. Zoals TNO het formuleert:

Voor buitentoepassingen is regelmatig onderhoud van RVS onderdelen noodzakelijk om corrosie te voorkomen. Vooral voor onderdelen die om esthetische redenen zijn toegepast is dit zeer belangrijk. De reinigingsmethode en frequentie wordt bepaald door:

  • de lokale omstandigheden o.a. de mate van beregening.
  • de oppervlaktekwaliteit. Vorm.
  • het type roestvast staal.
  • de aard van de vervuiling.

Van belang is om te weten dat de oppervlaktekwaliteit en de keuze van het type roestvaststaal de reinigingsfrequentie kan beïnvloeden en in agressieve omgevingen corrosie zelfs kan voorkomen. Deze wetenschap is van groot belang bij de materiaalkeuze en vormgeving in de ontwerpfase. Het kiezen van een beter type roestvast staal, dan absoluut  noodzakelijk, kan resulteren in een lagere reinigingsfrequentie, hetgeen de totale kosten over de gehele levensduur sterk kan verlagen.

In onderstaande tabel is globaal aangegeven hoe de reinigingsfrequentie afneemt, naarmate er een beter roestvast staal wordt toegepast.

Tabel: 5 Reinigingsfrequentie voor preventief onderhoud (voorbeeld)

Omgeving AISI 304typen AISI 316 typen Duplex roestvast staal
Binnenland (vervuiling beperkt) Niet aanbevolen 6-12 mnd 12-24 mnd
Stedelijk of industrieel milieu (ongeschikt) 6-12 mnd 6-12 mnd
Maritiem milieu (ongeschikt) 3-6 mnd 6-12 mnd

Hoewel fikse regenbuien enige reiniging zullen bewerken, mag niet worden verwacht dat daarmee kan worden volstaan. In grote delen van Nederland heeft men te maken met de maritieme invloed, vaak komen daar nog invloeden van de industrie en autoverkeer bij. Gelet op de omgevingsfactoren en de wisseling van de seizoenen wordt geadviseerd tot uitvoering van inspecties en op basis daarvan reinigen met de volgende kenmerken:

1. Een standaardreiniging (schoonspuiten en afsponsen) met een interval van 6 maanden.

  • In het voorjaar, uit te voeren nadat de wegen zijn schoongespoeld na gladheidsbestrijding door pekelen (chloriden).
  • In het najaar, ter verwijdering van restanten zomervuil (o.a. vet en roet).

2. Een extra reiniging bij elke vierde behandeling, dus 1x per 2 jaar, in het najaar. Deze reiniging omvat mechanisch ondersteund reinigen met een reinigingsmiddel, gevolgd door naspoelen en droogsponzen of wissen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Opmerking

Laat de reiniging uitvoeren door een erkende (gevel) reiniger. Indien de vervuiling niet te verwijderen is met bovenstaande middelen, dan wordt verwezen naar “De Informatiemodule voor Beheerders.” Hierin zijn een reeks reinigingsmiddelen genoemd, welke mogelijk bruikbaar zijn. Bij ernstige vervuilingen is het van belang om proefondervindelijk vast te stellen of het “agressieve” geen schade veroorzaakt!

Het gebruik van een hogedrukreiniging wordt ontraden voor het schoonmaken van spleten e.d.. Dunne vlakke delen kunnen bij hoge drukken vervormen. Bovenstaande werkzaamheden kunnen regelmatig worden uitgevoerd in combinatie met het wassen van ramen, deuren etc.

Naast deze normale preventieve reinigingen zal er in veel gevallen ook een extra reiniging plaats moeten vinden. De frequentie en noodzaak hiervan moet door inspectie van het object worden vastgesteld. (In de praktijk is gebleken dat gemiddeld elke vierde reiniging een zogenaamde extra reiniging is).

CONCLUSIE

Het gebruik van RVS type 304 voor buitengebruik, wordt zonder meer afgeraden.

hofleverancier